Nieuwsbrief Religieus erfgoed september 2022

29-09-2022

Overige berichten
Religieus erfgoed Oudenbosch - September 2022
Dit is de vierde nieuwsbrief over de herontwikkeling van het religieus erfgoed in Oudenbosch. De komende jaren wordt er door diverse partijen zoals Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV, Woonkwartier en de gemeente Halderberge hard gewerkt om de gebouwen van Sint Anna, de kapel van Saint-Louis, de Mariabouw en het gebouw van
Fidei et Arti te verbouwen. De provincie Noord-Brabant geeft een forse bijdrage aan deze ontwikkelingen. Sommige van de gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Ook de openbare ruimte rondom de gebouwen wordt opnieuw ingericht.
Wij praten u graag bij over een aantal projecten waarbij stappen zijn gezet in de afgelopen maanden.

Sint Anna
De kapel van Sint Anna blijft behouden en wordt verbouwd. De architect is de afgelopen periode bezig geweest met het ontwerp en heeft dit weer een stukje verder gebracht. De komende maanden wordt de laatste hand eraan gelegd. Hierna worden de werkzaamheden aanbesteed en gaan ze uitgevoerd worden. Na de aanbesteding wordt de planning concreter en komt hier meer informatie over.

Vanaf 21 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Sint Anna ter inzage. Dit ontwerp bestemmingsplan is nodig om de realisatie van woningen en appartementen in de bestaande gebouwen en als nieuwbouw in het gebied, mogelijk te maken. Wilt u meer hierover weten? Op dinsdag 4 oktober organiseert de gemeente Halderberge van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch. We laten ook het voorlopig ontwerp bouwplan van de woningen aan u zien. Tijdens de bijeenkomst wordt tevens meer uitleg gegeven over de herinrichting van de parkeerplaatsen rondom dit gebied.

Tijdens deze inloopavond worden op panelen met duidelijke kaarten en toelichtende tekst de plannen gepresenteerd. Er zijn medewerkers van Van Agtmaal, SOAB (verkeerskundig bureau) en de gemeente aanwezig om een toelichting hierop te geven en uw vragen te beantwoorden.

Saint Louis
De kapel van Saint Louis is overgedragen van Aannemersbedrijf Van Agtmaal bv aan de gemeente. De kapel gaat in de toekomst het toneel zijn van onder andere voorstellingen, huwelijken en concerten. Om de kapel hiervoor geschikt te maken, zijn aanvullende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het repareren van het stucwerk, brandveiligheid, vloerconstructie, verlichting en inrichting. De architect is bezig deze zaken verder uit te werken en te ontwerpen en dit komt in de afrondende fase terecht. Inmiddels zijn de eerste omgevingsvergunningen voor de werkzaamheden verleend. Binnenkort starten de aanbestedingsprocedures. Als deze slagen wordt er meer concreet over de planning van de werkzaamheden.

Fidei et arti
De grote zaal van Fidei et Arti kan op dit moment niet gebruikt worden. Bij een controle van de elektrische installatie bleek deze niet op orde te zijn. De werkzaamheden aan de grote zaal zijn in concept voorbereid. Dit jaar worden de werkzaamheden aan de plafondvloer en de dakconstructie aanbesteed. De aannemer start begin volgend jaar met de verbouwing van de grote zaal. Afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwmaterialen starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023. De werkzaamheden duren drie tot vier maanden.

Na de verbouwing van de grote zaal wordt ook de rest van Fidei et Arti onderworpen aan een grote opknapbeurt. Tijdens deze werkzaamheden zal geprobeerd worden om de overlast van de gebruikers van Fidei et Arti zo veel mogelijk te beperken. Voor deze grote opknapbeurt is al een budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Mariabouw
Het dak van de Mariabouw kreeg het afgelopen jaar een flinke opknapbeurt. Naast het herstellen van de draagconstructie, is het dak geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakkappelen en splinternieuwe dakpannen. Op dit moment voert een gespecialiseerd bureau een uitgebreid Flora en Fauna onderzoek uit. Dit onderzoek loopt tot het voorjaar van 2023. In de tussentijd bereidt Woonkwartier de complete transformatie van het gebouw verder voor. De verwachting is dat aannemersbedrijf Van Agtmaal vanaf december 2022 / januari 2023 kan starten met de werkzaamheden die niet verstorend zijn voor eventueel aanwezige vleermuizen of andere beschermde diersoorten. Op de planning staan onder andere het herstellen van het metselwerk buitenzijde gevel, het vervangen van de raamkozijnen en terugbrengen naar het originele formaat, het instaleren van nieuwe installaties en het plaatsen en isoleren van binnenmuren. Direct omwonenden worden door Woonkwartier ruim op tijd geïnformeerd over de start en de uitvoering van deze werkzaamheden.

Buitenruimte
De herinrichting van de openbare ruimte rondom de religieuze gebouwen bestaat uit verschillende deelgebieden. De schetsontwerpen voor de eerste twee deelgebieden, het Jan Gielenplein en het Aloysiushof, zijn gereed. Tijdens een informatiebijeenkomst medio oktober gaan we met omwonenden en andere belanghebbenden van gedachten wisselen over deze inrichtingsschetsen en verschillende thema’s over de openbare ruimte, zoals hittestress rondom de gebouwen, groene inrichtingen en het gebruik van de pleinen.

De bijeenkomst gaat plaatsvinden in Oudenbosch. Bent u geïnteresseerd? Hou dan onze social media en/of de Bode in de gaten voor meer informatie over deze bijeenkomst.
www.halderberge.nl/religieus-erfgoed-oudenbosch